Blog | Vakantiebestemming aanmelden | Contact
Home » algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:
Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten.
Content: de tekst, graphics, beelden, geluiden, video, software en alle andere materialen, gegevens of informatie, inclusief bijbehorende documentatie, zoals gespecificeerd in het Formulier.
Dienst: een door Afnemer via de Website aangeboden of ter verrichten werkzaamheid.
Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Content is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de levering van Content wordt geplaatst.
Leverancier: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Afnemer de Overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: de Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
Tijdschema: de tussen partijen overeengekomen data, waarop de Content door Leverancier aan Afnemer ter beschikking dient te worden gesteld.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
3.2 De door Leverancier opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Verplichtingen Leverancier

4.1 Leverancier zal de Content aan Afnemer ter beschikking stellen voor gebruik op de Website en/of voor gebruik ten behoeve van en bij het verlenen van Diensten, zoals nader aangegeven in de Overeenkomst.
4.2 Leverancier zal de Content ter beschikking stellen in het format en op de wijze zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, op de door Afnemer aangegeven media en in overeenstemming met het Tijdschema.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Content gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Content. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1 Afnemer betaalt voor de bestelde Content de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.
6.2 Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van Leverancier op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden.
6.3 In geval van betaling tegen factuur en Leverancier die mogelijkheid biedt, dient Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.
6.4 In geval van te late betaling heeft Leverancier het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Content die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking blijven, rusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) de Content aan Afnemer ter beschikking te stellen. 7.2 Met betrekking tot de Content verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht de Content op de Website ter beschikking te stellen, te kopiëren, te bewaren, te wijzigen, te tonen, aan te bieden, te distribueren, te verkopen en te leveren voor de overeengekomen doeleinden.
7.3 Afnemer is niet verplicht de Content via de Website of anderszins aan derden ter beschikking te stellen en heeft het recht Content geheel of gedeeltelijk van de Website te verwijderen.
7.4 Leverancier vrijwaart Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Content in Nederland inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig is, op voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Afnemer Leverancier de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voorzover nodig verleent Afnemer hierbij aan Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van Leverancier vervalt indien en voorzover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde Producten of Diensten die door Afnemer of namens Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van de Content in combinatie met niet door Leverancier ter beschikking gestelde Content of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde Content is ontwikkeld of bestemd.

Artikel 8: Garanties

8.1 Leverancier garandeert dat de Content up-to-date, accuraat, volledig en juist is en voldoet aan de specificaties zoals beschreven in de Overeenkomst.
8.2 Leverancier garandeert dat de Content geen materiaal, gegevens of informatie bevat waarvan het gebruik strijdig is met de wet, inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig is.
8.3 Leverancier garandeert niet dat de Content geen virussen of andere schadeveroorzakende componenten bevat, onverminderd de verplichting van Leverancier om marktconforme virusdetectieprogrammatuur te gebruiken. Indien Afnemer aantoont dat de Content een virus of een ander schadeveroorzakende component bevat, zal Leverancier dienen te bewijzen dat dit niet aan hem is te wijten noch op basis van verkeersopvattingen voor zijn rekening komt, bij gebreke waarvan Leverancier aansprakelijk is voor de schade, onverminderd de beperkingen opgenomen in artikel 9.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Content.
9.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan Leverancier betaalde vergoedingen exclusief BTW.
9.3 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.4 vrijwaart Afnemer Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Content.
9.4 De artikelen 9.1, 9.2 en 9.3 zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of zijn werknemers.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Indien en voorzover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
11.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 12: Duur en beëindiging

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
12.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, wordt de Overeenkomst, behoudens een andersluidende afspraak van Partijen, verlengd met een periode van telkens 1 jaar, tenzij een Partij deze opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen.
12.3 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.4 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 12.3 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
12.5 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 12.1, 12.2 of 12.3 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
- openstaande betalingen;
- geheimhouding;
- Intellectuele Eigendomsrechten;
- aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 13: Wijzigingen en aanvullingen

13.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 14: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers die buiten Nederland gevestigd of woonachtig zijn.
14.2 De bepalingen in de Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
14.3 Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan.
14.4 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
14.5 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
14.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.7 Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.
14.8 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

© Vacationplace.eu | Links | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Intellectueel eigendom Facebook Twitter LinkedIn